Terms and conditions

 REGULAMIN HOUSE OF CARDS APARTMENTS

W celu zapewnienia Państwu udanego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem określającym zasady świadczenia usług przez House of Cards Apartments


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez: dokonanie rezerwacji, podpisanie karty meldunkowej bądź zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w apartamentach HOUSE of CARDS APARTMENTS. Odpowiedzialność za te osoby spoczywa na osobie podpisanej na karcie meldunkowej, zwanej w niniejszym Regulaminie Klientem lub Zameldowanym.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji oraz każdym apartamencie, a także do pobrania ze strony: www.houseofcardsapartments.com/regulamin

WARUNKI REZERWACJI

1. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonać:
a) bezpośrednio pod numerem telefonu +48 600542056, mailowo na adres info@houseofcardsapartments.com lub, na stronie internetowej www.houseofcardsapartments.com
b) osobiście w Recepcji HOUSE of CARDS APARTMENTS przy ul. Św. Gertrudy 24, 31-048 Kraków
c) za pośrednictwem portali, w których dostępna jest oferta HOUSE of CARDS APARTMENTS
2. Rezerwacje dokonane bezpośrednio muszą być zagwarantowane poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 20% całkowitej wartości rezerwacji w terminie dwóch dni od daty dokonania rezerwacji. W przypadku zmian w rezerwacji, niepojawienia się Klienta lub anulacji rezerwacji zaliczka nie podlega zwrotowi.
3. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową lub sms.

ZAMELDOWANIE

1. Podstawą zameldowania w apartamencie jest: okazanie przez Klienta dokumentu tożsamości, podpisanie karty meldunkowej i uregulowanie całej należności za pobyt. Zameldowanie następuje w Recepcji HOUSE of CARDS APARTMENTS, ul. Św. Gertrudy 24, 31-048 Kraków, Polska. Tel.: + 48 600542056, e-mail: info@houseofcardsapartments.com. Godziny otwarcia Recepcji 11:00 -17:00.
2. HOUSE of CARDS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który:
a) nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub paszportu bądź nie chce okazać dokumentu,
b) odmawia podpisania karty meldunkowej,
c) odmawia wniesienia kaucji zabezpieczającej,
d) znajduje się pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
e) podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
W przypadku odmowy zameldowania Klienta z ww. powodów wpłacone pieniądze w formie zaliczki nie są zwracane, a rezerwacja anulowana.
3. HOUSE of CARDS APARTMENTS zastrzega sobie prawo preautoryzacji karty kredytowej podanej podczas rezerwacji bądź w trakcie zameldowania lub pobrania depozytu gotówkowego na poczet kaucji zabezpieczającej. Kaucja jest zwrotna w ciągu 3 dni po wymeldowaniu w przypadku niestwierdzenia zniszczeń w apartamencie i uregulowania wszystkich należności za pobyt, w tym kar wymienionych w Regulaminie,
4. W czasie zameldowania całkowita opłata za pobyt musi zostać uregulowana. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług opłata zostanie dodana do rachunku Klienta i musi zostać niezwłocznie uregulowana.
5. Klienci przyjeżdżający do HOUSE of CARDS APARTMENTS poza godzinami pracy Recepcji, zobligowani są do wcześniejszego, telefonicznego poinformowania pracowników Recepcji o godzinie przyjazdu. Za zameldowanie poza godzinami pracy Recepcji pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
6. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, HOUSE of CARDS APARTMENTS zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

DOBA HOTELOWA

1. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
2. Przedłużenie doby możliwe jest tylko po skonsultowaniu z pracownikiem HOUSE of CARDS APARTMENTS, za przedłużenie pobierana jest opłata w wysokości 50% kolejnej doby. 
3. W oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Klienta po konsultacji z Recepcją.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić pod numerem tel. +48 600542056 bądź w Recepcji HOUSE of CARDS APARTMENTS. Zostanie ono uwzględnione w miarę dostępności apartamentów i jest dodatkowo płatne.

ZASADY UŻYTKOWANIA APARTAMENTÓW

1. Klient zobowiązany jest do użytkowania lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania apartamentu w stanie zastanym z chwilą zameldowania.
2. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 200 PLN za każdą osobę za dobę.
3.Informujemy, że podczas używania klimatyzacji, okna i drzwi balkonowe muszą być zamknięte. Klimatyzację należy bezwzględnie wyłączyć przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu
4. HOUSE of CARDS APARTMENTS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w apartamentach. W trakcie dłuższego pobytu Klienci, u których prowadzane są sprzątania stałe w ustalonych wcześniej terminach, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych.
5. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i przebywania zwierząt. Złamanie któregokolwiek z tych zakazów jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na pokrycie kosztów de aromatyzacji apartamentu w wysokości 500 PLN.
6. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest surowo zabronione.
7. Cisza nocna obowiązuje bezwzględnie od godz. 22.00 do 6.00. HOUSE of CARDS APARTMENTS ma prawo nałożyć na Klienta karę pieniężną w wysokości 500 PLN w stwierdzonych przypadkach zakłócenia ciszy nocnej.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w apartamencie Klienci proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48 600542056 w godzinach pracy Recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
9. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Usterki zgłaszane w soboty, niedziele i święta będą usunięte w pierwszy dzień roboczy po okresie świątecznym lub w najbliższym dostępnym terminie. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna wg kosztów wykonanej usługi lub zakupu zniszczonego przedmiotu. 
10. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od HOUSE of CARDS APARTMENTS (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
11. Przy każdorazowym wyjściu z udostępnionego przez HOUSE of CARDS APARTMENTS obiektu Klienci zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz drzwi apartamentu na klucz.
12. HOUSE of CARDS APARTMENTS może przerwać pobyt Klientów bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego adekwatną karą w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi.

WYMELDOWANIE

1. Zdanie klucza odbywa się w Recepcji HOUSE of CARDS APARTMENTS osobiście. W przypadku zgubienia kluczy bądź karty magnetycznej do apartamentu, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika HOUSE of CARDS APARTMENTS oraz uiszczenia opłaty w wysokości 100 PLN (zgubienie kluczy) lub 500 PLN (zgubienie karty magnetycznej).
2. W przypadku wymeldowania poza godzinami pracy Recepcji Klienci proszeni są o pozostawienie kluczy w umówionym z Recepcją miejscu.
3. Przedmioty pozostawione przez Klienta w apartamencie po wymeldowaniu mogą być przesłane na adres wskazany przez Klienta na Jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez okres 1 miesiąca. HOUSE of CARDS APARTMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Klient, zwany również Zameldowanym ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zabrudzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe w określonym na karcie meldunkowej czasie wynajmu apartamentu. W przypadku wyrządzenia uszkodzeń, o których mowa powyżej Zameldowany zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w recepcji HOUSE of CARDS APARTMENTS, dostosowania się do żądań HOUSE of CARDS APARTMENTS, a w szczególności do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia.
2. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, stwierdzenia zabrudzeń apartamentu, ręczników, pościeli ponad normę bądź stwierdzenia stanu po paleniu papierosów w apartamencie po wymeldowaniu Klientów, HOUSE of CARDS APARTMENTS zastrzega sobie prawo do zatrzymania wniesionej kaucji zabezpieczającej lub obciążenia karty kredytowej podanej przy dokonywaniu rezerwacji w kwocie do pełnej wartości kosztów naprawy/wykonanej usługi/dearomatyzacji i poniesionych strat.
3. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności, w tym kar uwzględnionych w niniejszym Regulaminie, HOUSE of CARDS APARTMENTS zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej w rezerwacji bądź zatrzymania depozytu wniesionego na poczet kaucji zabezpieczającej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie dokonywania rezerwacji w HOUSE of CARDS APARTMENTS jest firma Nieruchomości Kurpiel Robert Kurpiel z siedzibą w Przemyślu, ul. Jagiellońska 12 37-700 Przemyśl. Podanie danych jest dobrowolne.
2. Dokonując rezerwacji w HOUSE of CARDS APARTMENTS- Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie ww. oraz przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych i marketingowych oraz umieszczenia danych Klienta w bazie danych firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz.926 z późn. zm.). Zameldowany ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych.
3. Wersja obowiązującą regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim, przedstawiona wersja anglojęzyczna ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego, obowiązującego regulaminu.
4. Ważne telefony: Pogotowie: 999, Policja 997, Straż pożarna 998 lub telefon alarmowy 112

Życzymy udanego pobytu!
Zespół House of Cards Apartments

 

Information about cookies

By using our site without changing the settings for cookies, you agree to their use in accordance with current browser settings.

Close
House of Cards Apartments does not support older versions of browsers that may not support all website functionality. Please use the latest browser versions Internet Explorer, Firefox, Google Chrome or others.
Do not show this message again